Tomtevurdering

Tomtevurdering / Festetomter

Tomteverdien er en objektiv vurdering av grunnens omsetningsverdi, vurdert etter påregnelig utnyttelse, beliggenhet, eksponering, adkomst og infrastruktur. I tillegg vurderes området, miljøet og tilgjengelighet. Ved vurdering av utbyggingspotensialet tas det hensyn til tomtens bebyggelighet, eiendommens og områdets regulering, og til den tomteutnyttelse som eventuelt har funnet sted i omkringliggende områder. Ved vurdering av disse parameterne antas en påregnelig utnyttelse av eiendommen. Verdien av næringstomter beregnes vanligvis etter tomtebelastningsprinsippet. Det vil si differansen mellom markedsverdi av fullt utbygd eiendom og de totale entreprisekostnader inkl. fortjeneste (eksklusiv tomtekostnad) fordelt pr. m2 (BTA) bebygget gulvareal. Kjellerarealet skal ikke medregnes, med unntak der hvor kjellerarealet utgjør en vesentlig del av bebyggelsen eller har en høy verdien.

Festetomter vurderes etter samme prinsipp som ovennevnte, men i tillegg vurderes festekontraktens ordlyd. Dette er særlig på reguleringsmulighet og gjenværende festetid. Dette er med på å fastsette den endelige verdien.

Vi utfører også vurderinger av festeavgiften, denne blir vurdert opp mot tomtens verdi.