Næringseiendom

//Næringseiendom

Takstformidlingen AS utfører oppdrag innen verditaksering, verdivurdering og leievurdering av næringsbygg, hoteller og kjøpesentra. Vi blir ofte benyttet som fagspesialister ved spesielle oppdrag.

Vår bredde i kompetansen gjør oss i stand til å håndtere både den tekniske og økonomiske siden av vurderingene. Vi innehar også hotellfaglig kompetanse som gjør oss i stand til å vurdere hoteller.

Vi påtar oss i tillegg oppdrag som sakkyndig i tvistesaker. Våre rapporter er vanligvis bygget opp slik at en leser kan følge hele ressonemang i vurderingen og er ofte i størrelse 15 til 25 sider.

Verdivurdering

Dette er en analyse og verdivurdering hvor konklusjonen er basert på en fullstendig gjennomgang …

Leievurdering

En leievurdering utføres som en rapport hvor man beskriver et sammendrag av makroøkonomi i …

Tomtevurdering

Tomteverdien er en objektiv vurdering av grunnens omsetningsverdi vurdert etter påregnelig …

Tilstandanalyse

Vi utfører tilstandsanalyser av næringsbygg, ofte i tilknytning til eiendomsoverdragelser …

Miljøanalyse

Ved frigjøring av tidligere industrieiendommer til boligformål kan det oppstå situasjoner med …

Vedlikeholdsplikt

Vi opplever et stadig økende antall saker som dreier seg om leietakers plikter ved tilbakelevering …

IFRS-taksering

Vi utfører taksering i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS). Dette ….

Arealoppmåling og arealvurdering

Vi foretar arealoppmåling etter NS3940, og arealvurdering …

Byggelånsoppfølging

Kredittinstitusjoner er interessert i oppfølging av fremdrift i byggeprosesser de har finansiert via …