Verdivurdering


Verdivurdering / verditaksering

Dette er en analyse og verdivurdering hvor konklusjonen er basert på en fullstendig gjennomgang av eiendommen,og all relevant dokumentasjon, vurdert opp mot markedet generelt. Omfanget av selve rapporten avtales i hvert tilfelle. Vi leverer alt fra enklere rapporter, til omfattende og veldokumenterte rapporter i henhold til krav fra utenlandske kjøpere og banker. Næringseiendom blir vurdert etter hva den genererer av leieinntekter. Markedskunnskap er derfor en betingelse for å kunne bestemme riktige verdier.

Vi arbeider med næringsbygg hver dag og følger derfor markedssvingningene. Verdien av eiendommen blir vurdert med parametere som eiendommenes beliggenhet, eksisterende leiekontrakter, markedsleier, sannsynlig ledighet, tilstand og anvendelighet.

Rapporter bygges opp med følgende hovedavsnitt:

  • Faktiske opplysninger som hjemmelsforhold, servitutter, byggets karakter og tekniske tilstand
  • Premisser og beskrivelse av grunnlaget for verdiberegningen
  • Markedsleievurdering med oppgave og beskrivelse av leiekontrakter
  • Gjennomgang og verdisetting av utviklings- og utbyggingsmuligheter
  • Beregning av eier- og driftskostnader
  • Kapitalisering av nettoinntekter

Vi kan også levere kontantstrømsanalyse, som er en analyse av forventet pengestrøm i eiendommen over en 10-årsperiode. I en kontantstrømsanalyse fremkommer eiendommens verdi som en neddiskontert nåverdi basert på eiendommens kontraktsleie, korrigert for normale markedsleier etter kontraktenes utløpsdato.

Vi takserer alle typer eiendommer – også spesielle anlegg.